{"total":403,"stores": [ {"title":"GẠO & DẦU GỘI - ĐT: 0923398868","name":"Công Ty Cổ Phần Đầu Tư MEKONG HOME","web_address":"55/12 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3980342430677!2d106.65214431511752!3d10.78079566206021!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x49c7dc6128cd50bf!2zU-G6p3UgUmnDqm5nIFhhbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1578643137780!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"title":"GẠO - www.namanmarket.com - 0903166228","name":"NAM AN MARKET","web_address":"06 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2917875810895!2d106.70131901511748!3d10.788949461911825!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f924df6f107%3A0xf1e1f557c40ac919!2sNam%20An%20Market%20-%2006%20Nguyen%20Thi%20Minh%20Khai!5e0!3m2!1svi!2s!4v1578636448231!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"title":"GẠO - www.daudo.vn - 0931109093","name":"NHÀ HÀNG ĐẬU ĐỎ","web_address":"07 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP.HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4661.019530823092!2d106.68618074539248!3d10.777986903676082!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f3aba2ded8d%3A0x9984255999876a60!2zNyBI4buTIFh1w6JuIEjGsMahbmcsIFBoxrDhu51uZyA2LCBRdeG6rW4gMywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1578639941463!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"} ] }